Ogłoszenia

Ogłoszenia

Informacja o godzinach pracy Miejskiego zespołu
Oświaty i Zdrowia w Barczewie

Ustala się dzień 12 listopada 2021 r. dniem wolnym od pracy w Miejskim
Zespole Oświaty i Zdrowia w Barczewie w zamian za święto przypadające w
sobotę 25 grudnia 2021 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.1.30.2021
Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie z dnia
20.10.2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla
pracowników zatrudnionych w Miejskim Zespole Oświaty i Zdrowia w
Barczewie za święto przypadające w sobotę w 2021 r.

 

Opublikowane przez: Administrator Mzoiz | Data wprowadzenia: 2021-10-20 17:27:54.
Zarządzenie Nr 0050.1.24.2021 Dyrektora
Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie
z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie odwołania
skróconego czasu pracy pracowników Miejskiego
Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie

Zarządzenie Nr 0050.1.24.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator Mzoiz | Data wprowadzenia: 2021-08-09 14:20:21.
Zarządzenie Nr 0050.19.2021 w sprawie skrócenia
czasu pracy

Zarządzenie Nr 0050.19.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator Mzoiz | Data wprowadzenia: 2021-07-07 11:34:17 | Data modyfikacji: 2021-07-07 11:35:00.
Zarządzenie Nr 0050.17.2021 Dyrektora Miejskiego
Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie z dnia 22
czerwca 2021 r. ws. skrócenia czasu pracy
pracowników Miejskiego Zespołu Oświaty i
Zdrowia w Barczewie

Zarządzenie_nr 0050.17.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator Mzoiz | Data wprowadzenia: 2021-06-22 11:29:48 | Data modyfikacji: 2021-06-22 11:34:34.
Zarządzenie Nr 0050.1.16.2021 w sprawie
funkcjonowania MZOiZ w okresie obowiązywania
stanu epidemii

Zarządzenie Nr 0050.1.16.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator Mzoiz | Data wprowadzenia: 2021-06-09 09:58:08 | Data modyfikacji: 2021-06-09 09:59:41.
Informacja:

praca_przedszkoli.jpg

 

Opublikowane przez: Administrator Mzoiz | Data wprowadzenia: 2021-04-27 09:24:39 | Data modyfikacji: 2021-04-27 09:30:59.
Życzenia Wielkanocne

zyczenia.jpg

 

Opublikowane przez: Administrator Mzoiz | Data wprowadzenia: 2021-04-02 13:32:07 | Data modyfikacji: 2021-04-02 13:39:58.
Zarządzenie nr 0050.57.2021 Burmistrza Miasta
Barczewa z dnia 30.03.2021 w sprawie określenia
wysokości dotacji dla szkół i przedszkoli

CCI01042021_00001.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator Mzoiz | Data wprowadzenia: 2021-04-01 20:44:39 | Data modyfikacji: 2021-04-02 13:39:58.
#SZCZEPIMY SIĘ


Plakat_Szczepimy_sie

 

Opublikowane przez: Administrator Mzoiz | Data wprowadzenia: 2021-01-25 20:04:21 | Data modyfikacji: 2021-01-25 20:14:16.
Ustala się dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym
od pracy w Miejskim Zespole Oświaty i Zdrowia w
Barczewie

Ustala się dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Miejskim Zespole Oświaty i Zdrowia w Barczewie w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.


Zgodnie z zarządzeniem nr.0050.1.47.2020 Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Zespole Oświaty i Zdrowia w Barczewie za święto przypadające w sobotę w 2020 r.

 

Opublikowane przez: Administrator Mzoiz | Data wprowadzenia: 2020-12-01 14:33:50 | Data modyfikacji: 2021-01-25 20:14:16.
WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia z
tytułu ukończenia nauki zawodu/przyuczenia do
wykonywania określonej pracy

INFORMACJA-MŁODOCIANI

ZAŁ 1 KU-E-04 Wniosek o dofinansowanie

ZAŁ 2 KU-E-04 Oświadczenie o otrzymaniu - nieotrzymaniu pomocy de minimis

ZAŁ 3 KU-E-04 Formularz informacji

8E. KLAUZULA - POMOC DE MINIMIS

 

Opublikowane przez: Jarosław Wydzierzecki | Data wprowadzenia: 2020-10-01 14:09:15 | Data modyfikacji: 2021-01-25 20:14:16.
Rozporządzenie w zakresie czasowego
funkcjonowania form opieki nad dziećmi do lat 3

CCI07092020_00000.pdf

 

Opublikowane przez: Jarosław Wydzierzecki | Data wprowadzenia: 2020-09-07 13:41:59 | Data modyfikacji: 2021-01-25 20:14:16.
Covid-19 zarządzenie nr 0050.1.38.2020 MZOIZ - od
dnia 14.08.2020.pdf

zarządzenie nr 0050.1.38.2020 MZOIZ - od dnia 14.08.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Jarosław Wydzierzecki | Data wprowadzenia: 2020-08-14 10:51:40 | Data modyfikacji: 2021-01-25 20:14:16.
Zarządzenie nr 0050.166.2020 Dyrektora Miejskiego
Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie z dnia
28.07.2020 w sprawie ustalenia terminów
składanie wniosków o udzielenie pomocy uczniom
niepełnosprawnym w formie dofinansowania do
podreczników oraz materiałów edykacyjnych

CCI28072020_00001.pdf

 

Opublikowane przez: Jarosław Wydzierzecki | Data wprowadzenia: 2020-07-28 11:00:37 | Data modyfikacji: 2021-01-25 20:14:16.
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora
Sanitarnego z dnia 02.07.2020

Pismo do JST zmiana wytycznych- wszyscy_4788177_4118460.pdf

KW_474610_DSR_plik2_4786699_4116115.pdf

 

Opublikowane przez: Jarosław Wydzierzecki | Data wprowadzenia: 2020-07-07 13:03:30 | Data modyfikacji: 2021-01-25 20:14:16.
Zarządzenie nr 0050.1.30.2020 Dyrektora
Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie
z dnia 01.06.2020 w Sprawie organizacji Pracy

CCI05062020_00001.pdf

 

Opublikowane przez: Jarosław Wydzierzecki | Data wprowadzenia: 2020-06-05 14:27:50 | Data modyfikacji: 2020-06-05 14:29:28.
Zarządzenie nr 0050.1.28.2020 Dyrektora
Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie
z dnia 01.06.2020

CCI05062020_00000.pdf

 

Opublikowane przez: Jarosław Wydzierzecki | Data wprowadzenia: 2020-06-05 11:43:17 | Data modyfikacji: 2020-06-05 14:29:28.
Zarządzenie nr 0050.31.2020 Burmistrza Miasta
Barczewa z dnia 10.02.2020 w Sprawie Ogłoszenia
Konkursu na Stanowisko Dyrektora SP1 w Barczewie

Zarządzenie Burmistrza.pdf

 

Opublikowane przez: Jarosław Wydzierzecki | Data wprowadzenia: 2020-02-11 13:09:15 | Data modyfikacji: 2020-06-05 14:29:28.
Ogłoszenie w Sprawie Podstawowej Kwoty Dotacji w
2020 r. Oraz Statystycznej Liczby Uczniów

img20200204_08042115.pdf

 

Opublikowane przez: Jarosław Wydzierzecki | Data wprowadzenia: 2020-02-04 09:54:13 | Data modyfikacji: 2020-06-05 14:29:28.
Zarządzenie nr 0050.161.2019 Burmistrza Barczewa
w sprawie zasad zwrotu za indywidualne ponoszone
koszty dla rodziców, opiekunów lub opiekunów
prawnych realizujących we własnym zakresie
dowożenie swoich dzieci z miejsca zamieszkania do
szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację
obowiązku szkolengo i obowiązku nauki w
przypadku zapewnienia dowozu i opieki

0050.161.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Jarosław Wydzierzecki | Data wprowadzenia: 2019-08-30 09:06:31 | Data modyfikacji: 2020-06-05 14:29:28.
Zarządzenie Burmistrza w sprawie okreslenia
wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli
oraz niepublicznych szkół
 
CCE20190131_00000.pdf

Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2019-01-31 09:49:48 | Data modyfikacji: 2020-06-05 14:29:28.
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zwrotu kosztów
przejazdu uczniów 2018r.
 
CCE20180907_00000.pdf

Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2018-09-07 10:19:58 | Data modyfikacji: 2020-06-05 14:29:28.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH

                                                                       KLAUZULA INFORMACYJNA


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem państwa danych osobowych jest: Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zespołu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Zespole Oświaty i Zdrowia w Barczewie jest nim: Krzysztof Matysek, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo lub za pomocą adresu email: iod@barczewo.pl
3. Administrator danych osobowych - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Zespołu;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Zespół.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Miejskim Zespole Oświaty i Zdrowia w Barczewie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2018-06-11 09:28:45 | Data modyfikacji: 2018-08-08 17:27:50.
Ogłoszenie Konkursu na Stanowisko Dyrektora
Przedszkola Miejskiego w Barczewie

CCE20180420_00001.pdf

 

Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2018-04-21 19:27:12 | Data modyfikacji: 2018-04-21 19:31:10.
Miesięczne stawki dotacji, określane w oparciu o
kwoty subwencji oświatowej, obowiązujące w
roku 2017 na jednego ucznia lub wychowanka szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez inne
niż Gmina Barczewo osoby prawne i fizyczne

wykaz_stawek_subwencyjnych_2017_GMINA BARCZEWO-zmiana.xls

 

Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2017-10-31 11:38:17 | Data modyfikacji: 2017-11-25 11:58:25.
Zarządzenie nr 0050.40.2017 w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora zespołu
szkolno-przedszkolnego w Łęgajnach
 
Zarzadzenie nr 0050.40.2017.pdf

Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2017-03-29 15:04:26 | Data modyfikacji: 2017-11-25 12:10:07.
Zarzadzenie nr 0050.39.2017 w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Barczewie
 
Zarzadzenie nr 0050.39.2017.pdf

Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2017-03-29 15:03:29 | Data modyfikacji: 2017-11-25 12:12:18.
wykaz stawek dotacji dla placówek oświatowych
niepublicznych na terenie Gminy Barczewo

wykaz_stawek_subwencyjnych_2016r_GMINA BARCZEWO.xls

STAWKI DOTACJI- Gmina Barczewo - 2017.docx

 

Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2017-03-15 09:56:32 | Data modyfikacji: 2017-03-15 10:01:46.
Miesięczne stawki dotacji, określane w oparciu o
kwoty subwencji oświatowej, obowiązujące w
roku 2016 na jednego ucznia lub wychowanka szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez inne
niż Gmina Barczewo osoby prawne i fizyczne

Przekazuję informację o wysokości miesięcznych stawek dotacji obowiązujących
w 2016 roku na jednego ucznia lub wychowanka szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż Gmina Barczewo osoby prawne i fizyczne.

Zgodnie z zapisami § 4 Uchwały Nr XXXVII/231/13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 lutego 2013 r., podstawą obliczenia kwoty dotacji na 1 ucznia było Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.54.2016 z dnia 23 maja 2016r.

1. plan wydatków bieżących zatwierdzony uchwałą nr XIX/133/2015 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barczewo na 2016 rok,
2. dane dotyczące tzw. algorytmu subwencji oświatowej na rok 2016 wynikające z zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 (Dz.U. poz. 2294).

Stawki dotacji określone na podstawie wydatków bieżących szkół i placówek samorządowych będą podlegały aktualizacji w trakcie roku budżetowego.

 
wykaz_stawek_subwencyjnych_2016_GMINA BARCZEWO.xls

Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2017-01-31 09:30:51 | Data modyfikacji: 2017-11-25 12:13:27.
Rejest wydatków 5-9.2016
 
Rejest wydatków 5-9.2016.doc

Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2016-10-27 11:32:16 | Data modyfikacji: 2017-11-25 12:13:27.
Rejest wydatków 1-4.2016
 
Rejest wydatków 1-4.2016.doc

Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2016-10-27 11:31:23 | Data modyfikacji: 2017-11-25 12:13:27.
 
zarządzenie konkurs na dyrektora.doc

Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2016-07-25 12:21:29 | Data modyfikacji: 2017-11-25 11:35:33.
 
zarządzenie ws. unieważnienia konkursu SP BARTOŁTY.docx

Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2016-07-25 12:19:38 | Data modyfikacji: 2017-11-25 11:35:59.
Zarządzenie Nr 0050.82.2016 Burmistrza Barczewa z
dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie unieważnienia
konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Bartołtach Wielkich
 
15 zarządzenie ws. unieważnienia konkursu SP BARTOŁTY.docx

Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2016-07-25 12:04:54 | Data modyfikacji: 2017-11-25 11:35:59.
Rejest wydatków 6-12.2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Rejest wydatków 6-12.2015.pdf

Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2016-01-05 12:33:54 | Data modyfikacji: 2017-11-25 11:35:59.
Rejestr wydatków 3-6.2015
 
Rejestr wydatków 3-6.2015.pdf

Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2015-06-10 15:53:34 | Data modyfikacji: 2017-11-25 11:35:59.

Zarządzenie Nr 0050.61.2015
Burmistrza Barczewa
z dnia 19 maja 2015r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół w Barczewie

Na podstawie art. 36 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572; ze zm.) Burmistrz Barczewa postanawia:
§ 1
1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Barczewie
2. Treść ogłoszenia konkursu stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Regulamin konkursu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010r. Nr 60, poz. 373 ze zm.).
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Miejskiego Zespołu Oświaty
i Zdrowia w Barczewie.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barczewie.

 

Lech Jan Nitkowski
Burmistrz Barczewa

Zarządzenie Nr 0050.61.2015

 

Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2015-05-19 12:54:19 | Data modyfikacji: 2015-06-10 16:00:10.
Data wprowadzenia: 2015-05-19 12:54:19
Data modyfikacji: 2015-06-10 16:00:10
Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo
Kierownik Jednostki
Barbara Szalaj-Borowiec
Kontakt:
Tel: 89 514 84 39 w. 92
Fax:
e-mail: dyrektor-mzoiz@barczewo.pl