Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do BIP Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

Oświadczenie sporządzono dnia: 18 marca 2021 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe:
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Katarzyna Wesołowska,  kasia.wesolowska@barczewo.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu
089 514 83 46 wew. 94. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna
Budynek: Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia, Plac Ratuszowy 1.
    1.  Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia mieści się w budynku Urzędu Miejskiego. Do Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia prowadzi 1 wejście. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenie na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Barczewie - Plac Ratuszowy 1. W budynku nie ma dostępnej windy, jednakże pracownicy Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia są dostępni dla interesantów i obsługują ich na parterze. 
   2. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
   3.  Przed budynkiem od strony ul. Mazurskiej wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

_________________________________________________________________________________________

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator Mzoiz | Data wprowadzenia: 2021-03-30 12:44:24 | Data modyfikacji: 2021-03-30 12:58:33.
Data wprowadzenia: 2021-03-30 12:44:24
Data modyfikacji: 2021-03-30 12:58:33
Opublikowane przez: Administrator Mzoiz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo
Kierownik Jednostki
Barbara Szalaj-Borowiec
Kontakt:
Tel: 89 514 84 39 w. 92
Fax:
e-mail: dyrektor-mzoiz@barczewo.pl