mzoizbarczewo.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 MZOiZ w Barczewie mzoiz.barczewo.pl
Strona główna strona główna 

Lista Jednostek

Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
NAZWA PODMIOTU Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
RODZAJ jednostka organizacyjna Gminy Barczewo
LOKALIZACJA woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński
KOD 11-010 Barczewo
MIEJSCOWOŚĆ Plac Ratuszowy 1
KONTAKT

tel.  89 514 84 39, 89 514 83 46, 89 514 85 89 - centrala
księgowość MZOiZ tel. w. 92
administracja i kadry, stypendia szkolne tel. w. 94
inwestycje i remonty, zamówienia publiczne, dowóz uczniów do szkół tel.w. 95
Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Maciej Wnukiewicz maciej.wnukiewicz@o2.pl

Dyrektor 

Barbara Szałaj-Borowiec
tel. 89 514 84 39 w. 96
e-mail: dyrektor-mzoiz@barczewo.pl

1. Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
2. Zespół Szkół w Barczewie
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach
5. Przedszkole Miejskie w Barczewie 
6. Żłobek Miejski w Barczewie

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana córki/syna jest Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie, 11-010 Barczewo, Pl. Ratuszowy 1, email.: dyrektor-mzoiz@barczewo.pl, reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie. 
2. Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Zespole Oświaty i Zdrowia w Barczewie jest Pan Maciej Wnukiewicz. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: maciej.wnukiewicz@o2.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1.
3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Opublikowane przez: Administrator Mzoiz | Data wprowadzenia: 2013-09-02 17:37:13 | Data modyfikacji: 2021-01-21 10:23:42.
Data wprowadzenia: 2013-09-02 17:37:13
Data modyfikacji: 2021-01-21 10:23:42
Opublikowane przez: Administrator Mzoiz
  Biuletyn Informacji Publicznej - mzoizbarczewo.bip.gmina.pl